Skip to main content

Groen Gas

Mestvergisting naar groen gas
Als er slechts één product namelijk mest vergist wordt, spreken we van mono (mest)vergisting. Als hier om een hogere gasopwekking te krijgen, restproducten aan worden toegevoegd, spreken we van mono+ vergisting. Vergisting is omzetting van mest naar biogas, met behulp van schimmels en bacteriën in een afgesloten warme ruimte.

De voordelen voor de veehouder op een rij:
– Uitstoot beperken
– Duurzame energie opwekken
– Een goed verhandelbaar restproduct creëren
– Extra rendement op een relatief klein stukje grond

Er zijn veel varianten van vergisting. Gelet op onze ervaring en expertise binnen de veehouderij beperken wij ons tot mestvergisting.

In zowel mono- als mono+ mestvergisting kunnen wij u adviseren en bij de bouw begeleiden.

Van zwart-witte koe naar groen gas

Mest

Wat is een groen gasopwekinstallatie en wat doet hij?
Een installatie bestaat uit een aantal componenten die ervoor zorgen dat methaangas dat vrijkomt uit mest wordt opgezet naar een bruikbaar gassoort. Eerste stap is het methaan verrijken naar biogas, afhankelijk van het uiteindelijke doel is de tweede stap opwerking van biogas naar groen aardgas of de brandstof Bio-LNG.
De installatie is uit te breiden met een stikstofstripper waardoor de verduurzaming uiteraard verder toeneemt.

Opwerkinstallatie

Hoe werkt het
De mest wordt verzameld in een voorraadsilo en vandaar gedoseerd in de vergistingstank gestuurd. Daarin zorgen de juiste temperatuur, juiste hoeveelheid schimmels en bacteriën, gecombineerd met het juiste aantal dagen gisten, voor biogas. Dit biogas wordt opgevangen en via een leiding getransporteerd naar de plaats van bestemming en:
A meteen verbruikt als brandstof op de boerderij of
B opgewaardeerd in een gasopwerkinstallatie, waarna het wordt ingevoerd in het aardgasnetwerk, of vervoerd wordt naar het pompstation.

Vergistingstank

Geur en Emissies
Het biogas proces is een gesloten proces. De vergistingstank bevat een dubbel membraandak, het biogas dat onder het onderste membraan zit, wordt in een volledig gesloten proces omgezet naar methaan. De lucht tussen beide membranen in, wordt samen met de lucht uit het volledig gesloten gebouw en de verdringingslucht uit ladende vrachtwagens, afgezogen naar een actief kool filter. Dit is de best beschikbare techniek en hierdoor is de gehele installatie luchtdicht en geurvrij.

Geluid
Qua geluid plukt de omgeving de vruchten van de volledig inpandige opstelling. Hierdoor zal de geluidsemissie geen significant effect op de omgeving hebben. Er zijn twee noodkoelers aanwezig die (indien actief) het meeste geluid produceren, deze worden met extra stille ventilatoren uitgerust.

Luchtdicht en geurvrij

Stikstofstripper
Digestaat is het restproduct waar het gas uitgehaald is.  Een stikstofstripper haalt stikstof uit digestaat en zorgt ervoor dat het opgeslagen kan worden als ammoniumsulfaat of -nitraat. Dit product kan als vloeibare meststof op het land worden uitgereden. Hierdoor is bemesten van het land beter af te stemmen op de omstandigheden. Bedrijven met een stikstofstripper staan bovenaan in de rangorde van duurzaamheid vanwege een veel lagere stikstofuitstoot.

Stikstofstripper

Energie
Het op warmte brengen en houden van een mestvergistingsinstallatie kost ook energie. Meestal wordt er voor elektrische verwarming gekozen, waardoor het al snel loont om op de locatie ook Zonnepanelen te plaatsen. In veel gevallen dient de elektrische aansluiting te worden aangepast vanwege het hoger gevraagde vermogen.

HUB
Zit u met meerdere veehouders in een regio bij elkaar en bedraagt de afstand niet meer dan enkele kilometers? Dan is het wellicht interessant om te participeren in een HUB. Bij een HUB wordt de mest wel per locatie vergist maar het opwerken naar groen aardgas/ Bio-LNG vindt plaats op slechts één locatie. Hierdoor zijn er aanmerkelijke kostenbesparingen en dus hogere rendementen te behalen.

Subsidie
Ook voor Groen Gas is er SDE++ subsidie te verkrijgen. 1x per jaar is er de mogelijkheid deze aan te vragen. Eventuele vergunningen moeten met de aanvraag al meegestuurd worden. Naast SDE++ subsidie zijn er vaak ook fiscale voordeelregelingen toe te passen.

Vergunningen
In een aantal gevallen volstaat het doen van een melding bij de Gemeente. Dit is geheel afhankelijk van de situatie op de locatie en de te bouwen installatie. Vergunningen die een rol kunnen spelen zijn omgevingsvergunning Milieu, omgevingsvergunning Bouw en Revisievergunning. Doorlooptijden van vergunningen bedragen al snel 26 weken.

Wilt u weten hoe interessant mono(+)mestvergisting op uw locatie is? Klik hier en een van onze adviseurs neemt contact met u op.